NOVE http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 GMTAanpassing salarisschalen brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3%Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie om de salarisschalen voor de brandstofhandel per 1 januari 2023 met 3% ter verhogen, overgenomen. Daarnaast worden de salarisschalen voor de landhandel met 2,5% verhoogd per 1 juli 2023. De sectie Binnenvaart heeft een eventuele tweede aanpassing van de salaristabel voor de binnenvaart bunkersector nog in beraad. Het advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie is gebaseerd op algemene economische ontwikkelingen, specifieke ontwikkelingen in de sector en afspraken in aanpalende sectoren, zoals de tankstationbranche, het beroepsgoederenvervoer en de binnenvaartsector. De aangepaste salaristabellen zijn terug te vinden op de website van NOVE. Het advies aan het Hoofbestuur werd aldus verwoord: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3709Wed, 16 Nov 2022 00:00:00 GMTStichting COFIZE start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappijDe Nederlandse Bank (DNB), heeft in 2021 na overleg met Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds) kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen en als gevolg hiervan moet herstructureren. Dit proces is nu, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn (waaronder NOVE), in gang gezet. Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan een beroep worden gedaan als de exploitant, ofwel de wettelijk aansprakelijke, niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten tankstationondernemers. Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing bleek echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert. De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. CoFiZe is in dat geval genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden zie www.cofize.nl. Eerdere berichten: - Wijzigingen bij stichting CoFiZe op komst http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3697Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 GMTAccijnsverlaging tot 1 juli 2023 geldt ook voor propaan en LNGIn de eerder afgekondigde verlenging van accijnsverlaging wordt veelal snel gelinkt aan benzine, diesel en LPG, maar hoe zit het met propaan en LNG?Door het kleinere marktvolume lijken deze relatief schonere brandstoffen wel eens tussen de wal en het schip te vallen, daarom heeft NOVE deze vraag voorgelegd aan de Douane, die aangaf dat propaan en LNG ook onder de accijnsverlaging. Alles natuurlijk wel afhankelijk van de goedkeuring in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/koopkracht/accijns-op-brandstof. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3690Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTNOVE reageert op internetconsultatie wijziging Regeling Energie VervoerDe overheid stelt voor de Regeling Energie Vervoer een aantal wijzigingen voor, onder meer: versoepeling inboekmogelijkheden voor leveringen hernieuwbare energie aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof, uitbreiding lijst inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid, een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart en verlaging vermenigvuldigers voor inboekingen van verschillende categorieën energiedragers.NOVE heeft hierop gereageerd, na intern overleg met de achterban. Met een aantal zaken is NOVE zeer blij, zoals versoepling van de inboekingsmogelijkheden. Hiervoor zijn verschillende gesprekken met de NEa gevoerd. Ten aanzien van de multipliers is vooral de vraag welk effect ze precies hebben. Is de exacte werking van dit instrument wel bekend? NOVE geeft aan dat het verstandig is om iedere sector zijn eigen verplichting te geven met een beperkte vrije ruimte om onderling uit te ruilen. Daarmee zou ieder sector volgens een eigen pad kunnen verduurzamen. De reactie van NOVE, samen met die van andere partijen vindt u hier terug.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3689Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTAanbiedingsbrief rapport effecten verlaging brandstofaccijns en diverse andere toezeggingenStaatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft gisteren de Tweede Kamer een brief aan over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de accijnsverlaging van de brandstoffen per 1 april 2022. Daarnaast stuurt de staatssecretaris informatie over zijn gesprekken met Energie-Nederland en de Minister voor Klimaat en Energie, de rol van de ACM en een btw-nultarief op boodschappen. Klik hier voor de aanbiedingsbrief en het rapport.Eerdere NOVE-berichten:- Doe mee aan onderzoek naar grenseffencten accijns (28 apr 2022) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3688Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022: -2,1%De brandstofomzet in Nederland tot en met augustus 2022 is gedaald met 2,1% ten opzichte van de eerste acht maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Hierbij moet wel worden aangetekend dat er bij het CBS nieuwe cijfers voor het verbruik van diesel in het Landbouw, Bouw en HDO (handel, dienstverlening en Overheid) beschikbaar zijn gekomen. Deze verbruiken zijn hoger dan eerder; hierdoor is het diesel afzet voor het wegverkeer lager en de overige afnemers (waaronder de Landbouw, Bouw en de HDO) hoger geworden. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3684Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTDiscussiebijeenkomst RED III op 1 november 2022Binnen de EU wordt momenteel druk onderhandeld over de opvolger van de Renewable Energy Directive (RED) II, namelijk de RED III, die in 2025 effectief moet worden.In de tussentijd is de Nederlandse overheid bezig wetgeving voor te bereiden voor de implementatie van de RED III ... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3665Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMTOrdelijk installatieboek voorkomt veel discussieRegelmatig heeft het NOVE-secretariaat direct of indirect contract met OmgevingsDiensten doordat vragen gesteld worden aan leden tankstationhouders. Laatst weer een vraag inzake een vijfjaarlijkse rapportage inzake emissies.NOVE heeft hiervoor contact gezocht met de collega's van Beta en Vemobin (VNPI). In het kort komt het erop neer dat een goed werkend dampretoursysteem en de registratie hiervan in het installatieboek voldoende afdekking geeft.  De strekking van ons antwoord aan de omgevingsdienst was als volgt: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3663Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 GMTVeiligheidswaarschuwing gebruikers gasflessenAntargaz B.V. waarschuwt dat een aantal van haar gasflessen mogelijk een beperkt lek bevatten. Antargaz roept de betrokken gasflessen uit voorzorg terug. Het gaat om 26,2 liter propaangasflessen met een inhoud van 10,5 kg propaan, voorzien van het merk ANTARGAZ en gemaakt in juli 2022 (2022/07) door AMTROL-ALFA. Die flessen werden vanaf augustus 2022 in de Nederlandse markt geïntroduceerd en zijn voorzien van een witte ring onder de fleskraan. Kijk verder op de website Antargaz. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3661Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTJan Joontjes sr overledenOp 30 september 2022 is op 82-jarige leeftijd Jan Joontjes overleden. Grondlegger van Oliehandel Joontjes in Meppel met een eigen oliedepot, een 6-tal moderne tankstations en een vloot met tankwagens.  De famlie en medewerkers van Joontjes mogen met recht trots zijn en bewondering en respect hebben voor deze mooie persoon. Jan was een veelgezien gast op de ledenvergaderingen van NOVE. Nut en noodzaak van een sterke branchevereniging en zeker aanwezig zijn op de ledenvergadering waren belangrijk voor hem. NOVE wenst de familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3657Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juli 2022: -0,7%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is gedaald met 0,7% ten opzichte van de eerste zeven maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. In het eerste halfjaar kende de brandstofverkoop nog een stijging van 1,5% ten opzichte van 2021. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3656Thu, 08 Sep 2022 00:00:00 GMTNieuwe premiepercentages eigen risico dragenWilt u in 2023 eigenrisicodrager worden of blijven? Met de premiewijzer van het UWV kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premiepercentages zijn voor de WGA en voor de Ziektewet. De premiewijzer is aangepast aan de cijfers voor 2023. Starten of stoppen met eigen risico dragen kan 2 keer per jaar: vanaf 1 juli en 1 januari. Houd er rekening mee dat het aanvraagformulier ten minste 13 weken voor de start- of einddatum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. U kunt dus uiterlijk op 1 oktober doorgeven of u op 1 januari 2023 als eigenrisicodrager wilt starten of stoppen. Alle informatie vindt u op de website van UWV via: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2022/september/nieuwe-premiepercentages-eigen-risico-dragen.aspx  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3650Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 GMTNOVE pleit nogmaals voor gelijk accijnstarief gasolie en stookolieEind augustus 2022 heeft NOVE wederom een brief aan het Ministerie van Financiën gestuurd en daarin gepleit om het accijnstarief voor gasolie (diesel) en stookolie op korte termijn gelijk te trekken.Voor NOVE is een gelijk speelveld belangrijk en daarbij ook graag een praktische insteek. In de kwestie ‘diesel die geen diesel mag heten’ hebben wij het Ministerie van Financiën al regelmatig gewezen op onduidelijkheid en mogelijk misbruik van het gebruik van stookolie in dieselmotoren. ILenT, de inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat stookolie niet in het wegverkeer en agrarische sector gebruikt mag worden. Een gelijk accijnstarief van deze twee brandstoffen zou de wetgeving alsmede eventuele procedures sterk vereenvoudigen. Dit zou geheel passen in het streven van NOVE. Vereenvoudiging van de standaard, een eerlijk speelveld en indien nodig de ruimte om middels (tijdelijke) vergunningen toch flexibel te zijn om te innoveren of specifieke situaties mogelijk te maken.NOVE zal eveneens de Tweede Kamer benaderen over dit onderwerp met dezelfde insteek. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3649Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met juni 2022: +1,5%De brandstofomzet in Nederland in het eerste half jaar van 2022 is is gestegen met 1,5% gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van diesel zakte licht terug met 1,4% in de eerste jaarhelft, terwijl de verkoop van benzine (+4,3%) en LPG (+14,3%) toenamen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3640Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 GMTOverlijden Harry Geritz NEaMet ontzetting heeft NOVE kennis genomen van het bericht dat Harry Geritz, MT-lid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en hoofd van de afdeling Energie voor Vervoer op 26 augustus 2022 is overleden als gevolg van een noodlottig ongeluk.NOVE had regelmatig contact met Harry over verschillende onderwerpen die NOVE-leden betroffen. Hij werd zeer gewaardeerd voor de korte communicatielijnen, zijn bereidheid tot luisteren en oplossingsgerichtheid naar de branche toe.Zijn betrokkenheid bij de energietransitie zal oprecht worden gemist.Bestuur en secretariaat van NOVE wensen familie, vrienden en collega’s van Harry sterkte toe met dit enorme verlies. Naar het officiële bericht vanuit de NEa >>  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3639Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTPer 1 augustus betaalt werkgever verplichte bijscholing van werknemerPer 1 augustus 2022 moeten werkgevers door de wet (of CAO) verplichte opleidingen aan hun werknemers vergoeden. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten deze onder werktijd kunnen volgen. Eerder gemaakte afspraken waarin de werknemer zelf bijdraagt aan de kosten van verplichte opleidingen zijn straks niet meer geldig. Dat staat in nieuwe Europese regels. Houd dus rekening met extra kosten voor het opleidingsbudget en de planning. Denk aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, of het bijhouden van vakbekwaamheid. Elke werknemer kan aanspraak maken op de nieuwe regels. De werkgever vergoedt alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing. Dus naast opleidingskosten ook de kosten voor reizen, boeken en ander studiemateriaal, zoals examengelden. Meer leest u op de website van de KvK.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3633Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 GMTEinde verbod nevenwerkzaamhedenJe mag per 1 augustus 2022 je werknemers niet meer verbieden werkzaamheden naast hun baan bij jou te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Die reden hoeft niet schriftelijk vooraf te zijn vastgelegd, maar kun je ook op een later moment geven. Zo’n reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet. De nieuwe regels gelden ook voor eerder gemaakte afspraken over nevenactiviteiten. Tot 1 augustus 2022 kun je het je medewerkers nog vrij eenvoudig verbieden naast hun baan andere werkzaamheden te verrichten. Door de komst van de nieuwe Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt dat een stuk lastiger. Meer informatie is te vinden op de site van de KvK,   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3631Wed, 27 Jul 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met mei 2022: +3,5%De brandstofomzet in Nederland tot en met mei 2022 is verder doorgestegen tot 3,5% gestegen ten opzichte van de eerste vijf maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3627Mon, 18 Jul 2022 00:00:00 GMTOverleg met Havenbedrijf inzake onderzoek Mass FlowmeterOp 13 juli 2022 hadden Martin Smits en Erik de Vries namens NOVE overleg met een delegatie van het Havenbedrijf Rotterdam (PoR). Onderwerp van gesprek van het onderzoek dat CE Delft uitvoert in opdracht van PoR naar de wenselijkheid van een verplichte invoering van de Mass Flow Meter (MFM) voor het bunkeren van zeeschepen.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3625Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTDNB stuurt (verplichte) vragenlijst inzake tankpasVorige week ontving een aantal leden van NOVE een mailbericht dat afkomstig leek van De Nederlandsch Bank. Hierin stond een verzoek een vragenlijst in te vullen over de ‘kennisgeving uitgezonderde betaalde dienstverlener’.    http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3609Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTExtra inboekoptie lage blends duurzame biobrandstoffen voor binnenvaartOm een goede en verantwoorde verduurzaming van de binnenvaart mogelijk te maken, moeten eerst belangrijk hobbels worden weggenomen. Uitstel van de verplichting is daarvoor noodzakelijk. Vrijwillige bijmenging om verduurzaming te versnellen kent ook hobbels, waar er nu een van is weggenomen. De afgelopen maanden hebben NOVE-bestuur en -secretariaat veelvuldig overleg gevoerd met NEa en Ministerie om leveringen van biobrandstof aan de binnenvaart die in een lage blend met een truck via een afhaalconstructie de opslaglocatie verlaten, mogelijk te maken.NOVE leden zijn hierover via een separate e-mailing geïnformeerd… http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3608Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMTDossier dampretour: branche nog in gesprek met BelastingdienstZoals eerder gemeld heeft de Hoge Raad een negatieve uitspraak gedaan in de zaak van het afschaffen van het forfait voor dampretoursysteem. Brancheorganisaties ViaEnergie (voorheen VNPI) en NOVE hebben zich altijd verzet tegen deze afschaffing. Inmiddels loopt het dossier al 6 jaar.  De Belastingdienst/Douane heeft aangegeven van plan te zijn ...... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3607Tue, 12 Jul 2022 00:00:00 GMTWerkbezoek PGS38-team bij Multi Energy StationEr is een hele Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen die ten aanzien van de mobiliteitsbrandstoffen allemaal geschreven zijn vanuit het oogpunt van een specifieke brandstof. Voor de ‘natte-brandstoffen’ de PGS 28, voor LPG de PGS 16, LNG de PGS 33, CNG de PGS 25 en waterstof de PGS 35. Deze komen allemaal samen op een Multi Energy Station waarvoor de PGS 38 wordt geschreven. Dit PGS-team, bestaande uit o.a. brandweer, omgevingsdiensten en brancheverenigingen NOVE, Beta, Bovag en VNPI, gingen op werkbezoek bij een station waar naast benzine, diesel, LPG en waterstof ook (snel)laadvoorzieningen waren. Hoe zouden gecombineerde noodstopvoorzieningen beschreven moeten worden, hoe ...... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3606Thu, 07 Jul 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met april 2022: +2,4%De brandstofomzet in Nederland tot en met april 2022 is verder doorgestegen tot 2,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Voor het eerst in 2022 was de verkoop van diesel in één maand hoger dan in 2021. In de hele periode van vier maanden blijft de verkoop van diesel in 2022 echter nog achter bij 2021 (-2,1%). De verkoop van LPG blijft fors doorstijgen: deze zit inmiddels al 23% boven het volume in dezelfde periode in 2021. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen: in 2021 was er nog een lockdown waardoor weinig particulieren met een LPG auto kilometers maakten. Daarnaast zijn de prijzen aan de pomp voor benzine nu zo hoog dat LPG rijders ook daadwerkelijk zoveel mogelijk op LPG proberen te rijden. Verwachting is dat de brandstofverkoop dit jaar verder zal groeien, ondanks de toenemende elektrificatie. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3600Mon, 04 Jul 2022 00:00:00 GMTUitstel verplichting bijmenging biobrandstoffen belangrijk voor een gedragen verduurzamingTijdens een bijeenkomst van de NEa, de Nederlandse Emissie-autoriteit, op 30 juli j.l. kregen de aanwezig NOVE-leden van de sectie Binnenvaart-Visserij te horen dat we meer tijd krijgen om te werken aan de verduurzaming van de binnenvaart. Middels een Kamerbrief heeft Minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de toepassing van biobrandstoffen in de binnenvaart. Hij gaat daarbij in op de reductieverplichting bij de leveringen van brandstof aan de binnenvaart en op vervolgonderzoek naar het gebruik van biobrandstoffen en de technische consequenties daarvan.  Geen afstel, wel eerlijk speelveldVoor NOVE en haar leden is een eerlijk ‘level playing field’ met de buurlanden en het voorkomen van bunkertoerisme erg belangrijk. NOVE heeft het Ministerie en ook Kamerleden voortdurend op dit aspect gewezen. NOVE liet zelfs een onderzoek door Panteia (mei 2021) uitvoeren waar dit ook uit bleek. Een overhaaste verplichting zou het gelijke speelveld enorm verstoren, waarbij de belangrijke rol en verduurzamingsinspanningen van de Nederlandse bunkerbedrijven veel schade zou oplopen. NOVE alsmede de stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) zijn nauw betrokken bij de onderzoeken naar het gelijke speelveld en de technische aspecten van het gebruik van biobrandstoffen. Goede afstemming tussen scheepseigenaar, motorenfabrikant, onderhoudsbedrijven en brandstofleveranciers is belangrijk om met de huidige schepen snel en veel te verduurzamen.Op de NOVE-ledenvergadering van 29 juli j.l. waren dit ook belangrijke gespreksonderwerpen.  Hobbels wegnemenVrijwillig bijmenging om verduurzaming te versnellen en de levering van (hogere) blends van duurzame brandstoffen mogelijk te maken, is belangrijk. In de brandstof distributieketen moet dit goed geregeld zijn. Denk hierbij aan de zogenoemde verknoopte vervoersbewegingen, bijvoorbeeld per tankwagen en/of hogere blends. Het goed regelen hiervan is gezien de leveringsproblemen als gevolg van de energiecrisis de laatste tijd erg belangrijk. Tijdens de NEa bijeenkomst werd hier meer over duidelijk en toonde NEa de diverse oplossingsrichtingen en werkwijzen die mede met NOVE tot stand zijn gekomen.De verduurzaming door vrijwillige bijmenging in de zeevaart werd ook nog genoemd. NOVE wees hierbij ook op kansen en bedreigingen. Goed inzicht in productstromen is hierbij belangrijk, om ook op dit vlak het level playing field te bewaken, onbedoelde marktverschuivingen en misbruik te voorkomen. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3597Sat, 02 Jul 2022 00:00:00 GMTPresentaties NOVE ledenvergadering 29 juni 2022In Bunnik werd afgelopen woensdag de Algemene Leden Vergadering van NOVE gehouden. De ALV wordt tweemaal per jaar gehouden. Op deze goed bezochte bijeenkomst werden de zelfstandige brandtofleveranciers bijgepraat over de actualiteit. Na een lange corona-periode met online of hybride bijeenkomsten, was er nu weer een fysiek bijeenkomst georganiseerd met alle ruimte voor vragen en antwoorden. In de komende inNOVE zal deze ALV aan bod komen. Alle presentaties en het videoverslag, zoals beloofd aan de aanwezige leden, nu beschikbaar .....  http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3596Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 GMTBesluiten ALV NOVE 29 juni 2022Op 29 juni 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van NOVE plaats in Bunnik. Bij de vergadering waren ca 50 personen aanwezig. Tijdens het interne ledengedeelte werden de volgende besluiten genomen:   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3594Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 GMTAanpassing salaristabel brandstofhandel per 1 juli 2022 met 2%De Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE heeft aan het Hoofdbestuur geadviseerd de salaristabellen voor de brandstofhandel, zowel landhandel als waterhandel (binnenvaartbunkering) met 2% te verhogen. Hiermee komen de salarissen weer redelijk in lijn met het loongebouw in de transportsector en binnenvaart. Hoewel er in de afgelopen periode ook hogere loonstijgingen zijn doorgevoerd in andere branches, heeft de Arbeidsvoorwaardencommissie in haar overwegingen meegenomen dat er in het begin van het jaar al een aanpassing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een mogelijkheid aan het eind van dit jaar, dan wel begin volgend jaar opnieuw ruimte om de salarissen aan te passen. Hierbij zullen dan de verschillende omstandigheden (salarisontwikkelingen omliggende branches, inflatie, economische situatie sector) weer worden gewogen. Ook is er dan een beter beeld wat de vakbonden zullen eisen (na de zomer), waarbij moet worden aangetekend dat NOVE geen CAO afsluit met vakbonden maar arbeidsvoorwaarden opstelt als een advies aan de leden. De Arbeidsvoorwaardencommissie vond het evenwel belangrijk om nu reeds tussentijds een signaal af te geven.Het Hoofdbestuur van NOVE heeft besloten het advies van 2% verhoging per 1 juli over te nemen, zeker met de gedachte dat er mogelijk nog ruimte is aan het einde van het jaar. Ga naar de salaristabellen landhandel en waterhandel. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3593Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 GMTInvoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof per 2 augustusOp dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Maak als werkgever nu alvast goede afspraken zodat u in de planning van personeel vanaf augustus niet voor verrassingen komt te staan! U leest er meer over op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof en op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof/index.aspx   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3568Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 GMTInformatiebijeenkomst NEa voor binnenvaart 30 juniOp donderdag 30 juni 13.00 u a.s. organiseert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeert NEa u over het inboeken van biobrandstofleveringen aan de binnenvaart. Wat de mogelijkheden zijn, welke randvoorwaarden er gelden en hoe het Register Energie voor Vervoer (REV) werkt.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3567Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 GMTHBE-reductiebijdrage 2023 vastgesteld op 44 kg per HBEDe NEa heeft voor het nalevingsjaar 2023 de HBE-reductiebijdrage vastgesteld op 44 kg CO2-eq per HBE. Bij deze reductiebijdrage is het aantal HBE’s dat ingeleverd moet worden voor de reductieverplichting lager dan voor de jaarverlichting, waardoor bedrijven met een gecombineerde jaar- en reductieverplichting geen extra HBE’s hoeven in te leveren. NOVE juicht deze tijdige bekendmaking van de HBE-reductiebijdrage toe. Het complete nieuwsbericht kunt u nalezen op de website van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/06/07/hbe-reductiebijdrage-2023-vastgesteld-op-44-kg-per-hbe http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3566Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met maart 2022: +1,8%De brandstofomzet in Nederland in het eerste kwartaal van 2022 is met 1,8% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. In de maand maart van 2022 werd echter minder benzine en diesel verkocht in vergelijking met maart 2021. De verkoop van LPG was juist flink hoger in maart: + 18,5%. Sowieso zit de verkoop van LPG in de lift: in het hele eerste kwartaal steeg de verkoop met 21,5% ten opzichte van 2021. Verwachting is dat de daling van de verkoop diesel zich zal op korte termijn voortzetten bij verdere afname van het aantal personenvoertuigen dat op diesel rijdt. Verder speelt ook toenemende elektrificatie van bestelbusjes een rol. Wel heeft het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) recentelijk aangegeven dat het niveau van het wegverkeer in heel 2022 boven het pre-covid niveau van 2019 uit zal komen. Ondanks de toenemende elektrificatie van het wagenpark zal dit betekenen dat de verkoop van brandstoffen in eerste instantie verder zal toenemen. (Klik op de afbeelding om deze te downloaden) http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3562Fri, 27 May 2022 00:00:00 GMTDe Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt bedrijven bij de lesZuiniger omgaan met het milieu moeten we allemaal. Vooral bedrijven moeten flink minder CO2 uitstoten om aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord te voldoen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ziet erop toe dat dit gebeurt. Maar hoe gaat dit precies in z’n werk? We vroegen het Harry Geritz, Hoofd Energie voor Vervoer bij de NEa. De NEa is een onafhankelijke nationale autoriteit diecontroleert of bedrijven genoeg bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving. “Binnen de NEa geven we onder meer uitvoering aan de RED – Renewable EnergyDirective – met de regelgeving Energie voor Vervoer, en het EU ETS; het European Union Emissions Trading System”,legt Harry Geritz uit. “ETS is het grootste handelssysteem ter wereld voor de industriële CO2-uitstoot. Jaarlijks moeten bedrijven emissierechten kopen voor de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. Bedrijven die concurreren op een internationale markt krijgen een deel van hun emissierechten gratis. En bedrijven met schone productiemethodenkrijgen relatief meer rechten gratis dan bedrijven die minder schoon produceren.” INVESTEREN IN EMISSIEREDUCTIE“De industrie betaalt dus geld voor de CO2-uitstoot”, vervolgt Geritz. “Bovendien is het aantal beschikbare rechtenbeperkt en dit aantal gaat ook nog eens elk jaar omlaag. Het systeem zit zo in elkaar dat de Europese industrie gedwongen wordt om geleidelijk naar nul uitstoot in 2057 te gaan. Je kunt als bedrijf betalen voor emissierechten en de uitstoot afkopen, maar dat geldt ook voor investeren in schonere productiemethoden, zodat de uitstoot van CO2 blijvend omlaag gaat. Investeren in emissiereductie dus. Ieder jaar moeten bedrijven emissierechten inleveren inlijn met hun uitstoot. Het is onze taak om te kijken of alles goed en volgens de regels gebeurt. We controleren enhandhaven streng als dat nodig is. Dat moet ook wel, want een correcte bepaling van de uitstoot en de betreffendeafrekening is cruciaal voor een meer duurzame toekomst. We geven voorlichting, gaan op inspectie bij bedrijven endoen nader onderzoek naar de cijfers. Ook controleren we de verschillende rapportages die de bedrijven verplichtmoeten aanleveren.” MEER HERNIEUWBARE ENERGIEHarry Geritz geeft leiding aan het domein Energie voor Vervoer. “Hierbij draait het om de regelgeving en het uitvoeren van beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De belangrijkste doelstelling is het ‘vergroenen’ van vervoer. Dit doen we door een verplichting op te leggen aan brandstofleveranciers: voor alle geleverde benzine en diesel – met uitzondering van de zee- en binnenvaart – geldt dat een bepaald percentageaan hernieuwbare energieingezet moet worden. Zo moest in 2020 10% van alle geleverde benzine en dieselbestaan uit duurzame hernieuwbare energie. Daarnaast richten we ons op de CO2-reductie in de brandstofketen:die moet met 6% omlaag ten opzichte van 2010. We doen het goed als land: Nederland behoort tot de top van Europa als het gaat om de inzet van hernieuwbare energie.” VERGROENINGSAGENDAEn er speelt meer, zoals het ‘Fit for 55 pakket’. De voorstellen uit dit pakket moeten invulling geven aan het doel van de Europese Unie om in 2030 55% minder emissies uit te stoten dan in 1990. “Er ligt een enorme vergroeningsagenda die moet worden uitgevoerd”, zegt Geritz. “Nederland zet op meerdere gebieden in om daarin koploper te zijn. De inzet van niet-biologische hernieuwbare brandstoffen en rijden op hernieuwbare elektriciteit ontwikkelt zich snel door. Het gebruik van biobrandstoffen wordt in de nieuwe kabinetsvisie zelfs expliciet genoemd. We maken in Nederland heel veel gebruik van afvalstoffen, bijvoorbeeld door diesel te maken van gebruikt frituurvet.Binnen de NEa proberen we de ontwikkelingen qua beleid en in de markt op de voet te volgen. Op basis hiervanadviseren we de verschillende ministeries. Nieuw beleid toetsen we vervolgens op uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid. En of het te handhaven is natuurlijk”. CONTACTEr is afgelopen jaar veel discussie geweest over de reductieverplichting voor bunkeraars, leveranciers aan de binnenvaart. Geritz: “Deze verplichting is een jaar uitgesteld omdat omliggende landen nog niet zover zijn. Hierdoor zou oneerlijke concurrentie kunnen ontstaan, omdat de bunkeraars in Nederland vanaf de vullocatie hogere prijzen zouden moeten rekenen dan in België en Duitsland. NOVE heeft hier actief aandacht voor gevraagd bij de politiek.Zelf onderhouden we ook actief contact met NOVE – en natuurlijk de betrokken bedrijven. We ondersteunen en ontlasten, zodat zij optimaal kunnen werken aan het vergroenen van het Nederlandse vervoer. Ook gaan we metbedrijven in gesprek over waar de regelgeving schuurt met de praktijk en waar ruimte is voor verbetering. Verder organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en leggen we bedrijfsbezoeken af. En op onze website geven we niet alleen uitleg, maar staan ook instructievideo’s en nieuwsberichten.” CHECK DE EISENWaar moeten zelfstandige brandstofhandelaren vooral op letten wat Geritz betreft? “Voor de brandstofhandelarenmet een verplichting is een goede administratie belangrijk. Wij kunnen dan vaak snel beoordelen of ze voldoen aanalle verplichtingen. Voor brandstofhandelaren die inboeken in ons register – en dus zelf hernieuwbare brandstofeenheden creëren – kan het soms best een uitdaging zijn om alle voorwaarden en regels goed te kennen. Mijn tip: meld je bij de NEa, ook als je denkt dat je het wel begrijpt. Ga het gesprek aan met ons, met elkaar en metNOVE om inzichten en ervaringen uit te wisselen. Kijk ook goed wat er per 1 januari allemaal aan eisen veranderd is en wat er aan zit te komen. Speel hier alvast op in, zodat je straks niet vastloopt. Vooral rond de bewijsvoering van geleverde biobrandstoffen zien we nog wel eens zaken fout gaan. We handhaven, maar laten bedrijven ook graag zien hoe het anders kan. Hiermee proberen we bedrijven echt verder te helpen, want we hebben alle inzet van alternatieve brandstoffen nodig. Komen we zaken tegen die niet passen binnen de wet- en regelgeving, maar waarvan we wel vinden dat ze mogelijk zouden moeten zijn, dan overleggen we met mensen van het ministerie. Zij kunnen dan besluiten of de regelgeving wordt aangepast. Zo werken we allemaal samen aan het behalen van de klimaatdoelen.”   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3561Fri, 27 May 2022 00:00:00 GMTNEN herziet norm voor EN590 (B7) DieselNEN herziet in mei 2022 de Nederlandse norm voor ‘Brandstoffen voor wegvoertuigen – Diesel – Eisen en beproevingsmethoden’en vervangt hiermee NEN-EN 590:2013. NEN-EN 590:2022 beschrijft eisen en beproevingsmethoden gegeven voor dieselbrandstof (B7) met een maximaal volumepercentage van 7% biodiesel (FAME). NOVE en Stichting VOS hebben zitting in deze normcommissie en wijzen continu op het belang van een fit for purpose dieselbrandstof en ieders verantwoordelijkheid in de keten. Klimaatklassen Dieselbrandstof heeft klimaatafhankelijke eigenschappen. Dat heeft als gevolg dat er niet één eis kan gelden. Er zijn in Europa immers regionale klimatologische verschillen. Er is een beperkt aantal opties voor het vaststellen van de eisen voor de verschillende Europese regio's. In deze Europese norm staat dat, op nationaal niveau, een keus moet worden gemaakt. Deze keus moet worden vastgelegd in een nationale bijlage bij de Europese norm. Normcommissie 310 028 'Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten' heeft de keuze voor Nederland uitgewerkt. Belangrijkste verschillen Belangrijke veranderingen van NEN-EN 590:2013 zijn bijvoorbeeld het toevoegen van de aangepaste specificatie van de EN 14214 FAME en het verminderen van de minimale dichtheidslimiet voor de klassen D, E en F. Meldpunt uitdagingen dieselbrandstofVoor de ‘landhandel’ alsook de ‘waterhandel’ zijn er vanuit NOVE en VOS meldpunten om issues met dieselbrandstof te melden. NOVE heeft hierover ook overleg met alle partijen in de keten (o.a. BOVAG, RAI, VNPI en NEN). Op de komende ledenvergadering van NOVE zal het onderwerp brandstofkwaliteit en energietransitie wederom op de agenda staan. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3560Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMTBetaalautomaten geschikt voor Mastercard en Vpay?Als het goed is, is iedere brandstofondernemer die betaalautomaten heeft geïnformeerd over het feit dat de betaalautomaten voor het eind van 2022 Debit Mastercard en Visa Debit moeten accepteren. Daarnaast moeten klanten ook met Maestro en V Pay kunnen blijven betalen. De meeste betaalautomaten kunnen met een software-update geschikt gemaakt worden. Bij een klein aantal is vervanging nodig. Onze collega’s van BOVAG hebben een overzicht gemaakt van de automaten die vervangen moeten worden, zie: https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2022/mei/nieuwe-betaalpassen-van-mastercard-en-visa-is-uw. Heeft u nog geen opdracht gegeven voor een software update of vervanging, doe dat dan snel en neem contact op met uw leverancier http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3555Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMTJaarverslag Nederlandse Emissieautoriteit 2021: meer biobrandstof uit afvalstromenRecent heeft de Nederlandse Emissieautoriteit het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Voor onze sector is vooral het onderdeel Energie en Vervoer van toepassing, zie https://magazines.emissieautoriteit.nl/jaarverslag-nea/2021/06/cijfers-energie-voor-vervoer. Te zien is dat het aantal rekeninghouders van 74 naar 90. Het aantal HBE-Geavanceerd is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020, terwijl het aantal HBE-Overig juist is afgenomen. Daarnaast blijft de hoeveelheid HBE-Conventioneel dalen: bijna 2 miljoen HBE minder dan in 2020. Dit laat zien dat het beleid, om biobrandstoffen gemaakt uit voedsel- en voedergewassen te ontmoedigen, succesvol is. In een eerde nieuwsbericht gaf de NEa aan dat klimaatdoelstelling voor de vervoerssector in 2021 gehaald is: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/eerste-resultaten-hernieuwbare-energie-voor-vervoer-2021 Het totale jaarverslag vindt u via deze link: https://magazines.emissieautoriteit.nl/jaarverslag-nea/2021/06/cijfers-energie-voor-vervoer. Klik links boven aan op de drie dwarse streepjes voor de inhoudsopgave. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3554Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMTHoge Raad oordeelt negatief in dampretour zaakDe Hoge Raad heeft, in tegenstelling tot een eerdere uitspraak het Hof helaas een negatieve uitspraak gedaan inzake afschaffing teruggave accijns dampretour. Voornaamste argument van de Hoge Raad: er wordt benzine gemaakt met de dampretoursystemen, dus er is accijns verschuldigd, ongeacht het feit dat er al eens accijns over die moleculen betaald is.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3553Thu, 12 May 2022 00:00:00 GMTWorkshop verduurzamen zwaar transport 19 mei 2022 UtrechtDe universiteit van Utrecht en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen organiseren op donderdag 19 mei 2022 een workshop waarbij wordt ingegaan op de uitdagingen om zwaar transport te verduurzamen. Een indrukwekkend scala aan sprekers, afkomstig van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen zal  diverse aspecten van dit onderwerp belichten. De bijeenkomst vindt plaats op het Utrecht Science Park. Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven treft u aan via deze link: https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/event/phb-uu-what-are-the-key-challenges-to-reduce-the-climate-impact-of-the-dutch-heavy-transport-sector-and-how-to-scale-up http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3548Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMTStammenstrijd bevordert energietransitie nietHet thema van de NOVE-campagne in 2021 was ‘We zijn goed op weg’. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de sector stappen zet in de energietransitie. Tegelijkertijd geven we aan dat we er nog niet zijn. Er moet namelijk nog heel veel gebeuren om de CO2 uitstoot voldoende te reduceren. Dat geldt overigens niet alleen voor onze sector, maar ook voor industrie, elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en landbouw. Om CO2 uitstoot in de verschillende sectoren terug te brengen, is een veelheid aan maatregelen beschikbaar. Voor de gebouwde omgeving bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Voor opwekking van elektriciteit is er windenergie, en voor mobiliteit de inzet van hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit. Opvallend is echter de stammenstrijd die gaande is over de verschillende oplossingen en technologieën. De eigen favoriete oplossing wordt gepromoot en tegelijk worden andere oplossingen afgebrand. Als u mij niet gelooft moet u voor de grap eens op Twitter kijken. Er zijn mensen die er hun levenswerk van gemaakt hebben. Zo worden initiatieven om waterstof in een brandstofcel toe te passen voor particuliere auto’s, door sommige fervente ‘stekker-elektriciteitsaanhangers’ in de hoek gezet als een ‘doodlopende weg’. Want, en daar komt ie, het is niet efficiënt om eerst waterstof te produceren en dan pas om te zetten in elektriciteit. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de belangrijkste factor in de energietransitie: de gebruiker, ook wel de betaler geheten.  Die interesseert het geen moer of oplossing A efficiënter is dan oplossing B, zolang het maar gemak oplevert en betaalbaar is. Een ander recent mooi voorbeeld is de aankondiging van KLM dat zij 0,5% hernieuwbare biobrandstoffen gaan bijblenden. De hoon die door ‘deskundigen’ werd uitgestort over KLM was niet van de lucht. ‘Kon de KLM nu echt niet beter?’ Nee, op dit moment niet en 0,5% is een prima begin. Zo is de transportsector ook begonnen en inmiddels zitten we al op 7% en soms zelf 100% bijmenging met hernieuwbare brandstoffen. Maar daar is wel een groeipad voor nodig. Dat ontgaat kennelijk veel personen. NOVE zit anders in de ‘wedstrijd’. Wij vinden dat álle oplossingen die kunnen bijdragen aan de reductie van CO2 een kans verdienen. We hebben zeer waarschijnlijk ook meerdere oplossingen nodig. Streep daarom geen oplossing bij voorbaat weg omdat je vindt dat alleen jouw oplossing de beste is. Goede opleidingen en onderzoeken op het gebied van energietransitie zijn hard nodig. Daarom zijn we als NOVE ook heel blij dat we een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kennisprogramma energietransitie en onderzoeksbelangen voor het werkveld met de Avans Hogeschool. Wij hopen hierover later dit jaar meer te kunnenberichten. Belangrijk voor een goede energietransitie is ook goed toezicht. Die taak is in Nederland neergelegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Wat kunnen we de komende jaren vanuit dit instituut verwachten voor onze branche? U leest er meer over in het inNOVE nummer 1 van 2022. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3546Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met februari 2022: +4,6%De brandstofomzet in Nederland tot en met februari 2022 is met 4,6% gestegen ten opzichte van de eerste twee maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Ondanks een daling van de verkoop van diesel, nam de totale verkoop van brandstof aan wegverkeer toe. Dit is vooral toe te schrijven aan de sterk gestegen verkoop van zowel benzine als LPG. Twee zaken spelen hierbij een rol: een relatief milde winter plus COVID maatregelen die langzaam werden losgelaten, waardoor het woon-werk verkeer toenam. Zo constateerde de ANWB dat diverse snelwegen de dagelijkse files weer terug zijn. Verwachting is dat de daling van diesel zich zal voortzetten bij verdere afname van het aantal personenvoertuigen dat op diesel rijdt. (Klik op de afbeelding om deze te downloaden.)   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3544Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMTFuture Fuels in jubileumstemmingDe afgelopen jaren zijn er binnen de NOVE achterban al veel bedrijven 100 jaar geworden. Echter een jubileum van 150 jaar, mag dan met recht genoemd worden. De komende weken viert Wiersma Olie & Techniek haar 150-jarig jubileum. De festiviteiten begonnen op vrijdagavond 22 april 2022 waarbij de Commissaris van de Koning de avond opende.Op de openingsavond werd het jubileumboek gepresenteerd alsook een speciaal geschreven toneelstuk opgevoerd. Het toneelstuk ‘Welkom bij de Wiersma’s’ bracht alle generaties in beeld. Juist over de zorg voor komende generaties is belangrijk, vandaar dat verduurzaming en transitie in een hoog vaandel staan. Van turf, kolen, fossiele motorbrandstoffen naar biodiesel en duurzame synthetische brandstoffen. Deze laatste met name bekend van de Blauwe Diesel. Eigen inzet en verantwoordelijkheid dus. Het Friesch Dagblad omschreef dit al mooi in de kop van het artikel: Ook een oliehandel kan meewerken aan een fossielvrijere wereld. 'Shell zal ik niet meekrijgen, maar we kunnen zelf ook wat bijdragen aan een schonere wereld'. De festiviteiten duren tot 14 mei aanstaande. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3542Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMTDoe mee aan onderzoek naar grenseffecten accijnsWilt u met één of meerdere tankstations meedoen aan een onderzoek dat het Ministerie van Financiën binnenkort gaat uitvoeren naar effecten van accijnsverschillen op de omzetten van tankstations in de grensstreek? Stuur dan uw contactgegevens door naar NOVE en wij zorgen dat deze terechtkomen bij de afdeling van het Ministerie die het onderzoek gaat uitvoeren. Bericht van het Ministerie van Financiën: http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3541Mon, 25 Apr 2022 00:00:00 GMTNEa komt tegemoet aan NOVE-wensenDe afgelopen maanden heeft u regelmatig kunnen lezen over de aangescherpte inboekeisen die de NEa stelde, die in de praktijk de verduurzaming in de weg staan.Het veelvuldige overleg tussen o.a. NEa, NOVE en VNPI heeft er toe geleid dat op diverse punten is er nu een werkbare situatie is, die de NEa gepubliceerd heeft op haar website.Er wordt nog gewerkt aan een oplossing t.a.v. verknopte vervoersbewegingen, die met name voor verduurzaming van de binnenvaart en ten tijde van logistieke strubbelingen van groot belang zijn. Twee belangrijke onderwerpen van de ......   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3540Sat, 23 Apr 2022 00:00:00 GMTBrief regering inzake onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheidBrief regering inzake onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheidOp 22 april 2022 stuurde Minister Jetten namens de regering een brief naar de Kamer inzake de inzake het streven naar onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid. Het meest concreet is de importstop van kolen: deze zal binnen 4 maanden plaatsvinden. De onafhankelijkheid van gas gaat iets langer duren. Verschillende maatregelen zijn hierbij nodig zoals terugbrengen van de vraag en verder ontwikkelen van LNG infrastructuur. Wat betreft onafhankelijkheid van olie (punt 4 in de brief), zal goed in kaart moeten worden gebracht wat de impact is op de Nederlandse economie en samenleving. In mei heeft NOVE hierover samen met andere stakeholders overleg met de overheid. De Nederlandse overheid treedt daarnaast in overleg met.... http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3539Thu, 21 Apr 2022 00:00:00 GMTBodemsaneringfonds SUBAT II gestoptDe activiteiten van Stichting SUBAT II, het bodemsaneringsfonds dat werd opgericht door NOVE, VNPI en BOVAG, is gestopt. Net als de eerdere nog lopende projecten van voorganger SUBAT, is het laatste nog resterende project overgedragen aan Stichting Bodembeheer Nederland (SBN).In een tijdsperiode van ca. 30 jaar zorgde de brandstofsector zelf voor de bodemsanering en financiële afwikkeling van ruim 1.900 tankstationlocaties in Nederland. Oorspronkelijke insteek was om deze operatie in 10 jaar af te ronden, echter veranderende wetgeving, juridische procedures en nieuwe saneringsaanpak- en technieken zorgde ervoor dat de operatie een stuk langer duurde. Stichting SUBAT werd per 17 oktober 2018 al ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland. Een paar projecten bleven nog in SUBAT II dat mede werd opgericht om opvolging te geven aan contractuele afspraken met SBN. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3531Thu, 21 Apr 2022 00:00:00 GMTKlimaatdoelstelling vervoerssector door inzet hernieuwbare brandstoffen gehaaldDe eerste resultaten over het jaar 2021 laten zien dat dankzij de toegenomen inzet van biobrandstof de gemiddelde uitstoot blijft dalen. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is dit een daling van 6,3% of wel 2,4 miljoen ton minder CO2 uitstoot. Hiermee is de klimaatdoelstelling voor de vervoerssector gehaald. NOVE-leden leveren hieraan in belangrijke mate een bijdrage.Omdat het benzine- en dieselniveau vrijwel gelijk bleef aan 2020 steeg de hoeveelheid aan hernieuwbare energie alleen vanwege het verhoogde verplichte percentage van 16,4% in 2020 naar 17,5% in 2021.De in Nederland gebruikte biobrandstoffen werden in 2021 voor 85% gemaakt van afvalstoffen, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee blijft Nederland één van de koplopers in Europa.Opvallend is de toegenomen inzet van afval voor benzinevervangers, bijvoorbeeld zetmeelslurrie, een grondstof uit de zetmeel verwerkende industrie. Enkele jaren geleden werden benzinevervangers zoals ethanol nog bijna volledig gemaakt uit gewassen, maar de inzet van afval groeit ook daar.Lees het hele bericht op de website van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/eerste-resultaten-hernieuwbare-energie-voor-vervoer-2021 http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3530Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 GMTCofize breidt dekking uit naar AdBlueCofize is de stichting die door de brandstofsector (VNPI, BOVAG, BETA en NOVE) is opgericht om invulling te geven aan de verplichte zekerheidstelling door de overheid voor risico’s ten aanzien van ondergrondse brandstoftanks.De dekking kan nu worden uitgebreid voor tanks (boven- en ondergronds) met AdBlue/Ureum.Naast ontwikkelingen in de tankstationbranche zoals de energietransitie, prijsschommelingen is er de verandering in de wet- en regelgeving aanstaande. Het is de bedoeling dat 1 januari 2023 de Omgevingswet van kracht wordt en daarmee ook het BAL, het Besluit Activiteiten Leefomgeving. http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3529Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 GMTNOVE Bestuursdag 13 april 2022Op 13 april 2022 vond in Bunnik voor het eerst de NOVE-Bestuursdag plaats. Op deze Bestuursdag vergaderen de besturen van vier secties ieder afzonderlijk en daarnaast vindt een gezamenlijke vergadering plaats met het Hoofdbestuur van NOVE. De sectie Zeevaart had een dag eerder haar sectievergadering in Pernis. De opzet voor de Bestuursdag was een initiatief van NOVE-voorzitter Nico van Staveren. Insteek is een aantal gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken, zoals de energietransitie, de Brandstoffentafel en brandstofkwaliteit. Daarnaast is de Bestuursdag bedoeld om de onderlinge banden tussen de bestuursleden te versterken en kennis te delen.     http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3525Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 GMTDieselbrandstof op recept, uitspraak van ILTIn inNOVE 2022-1 stond het artikel "Dieselbrandstof op recept?, ongepast of gepast?". In de inleiding wordt aangegeven dat "het geruchten gonst dat er momenteel dieselbrandstof wordt aangeboden, die zo is 'versneden' dat deze net buiten de specificatie van de EN590 valt" waardoor het ook onder een ander accijnstarief wordt ingedeeld.  De onduidelijkheid of dit product legaal of illegaal is, verstoorde in diverse regio's het level playing field. NOVE had daarom al diverse malen in 2021 aan de overheid gevraagd open kaart te spelen cq duidelijkheid te verschaffen. Het artikel in inNOVE sloot daarom ook af met de vraag: "Overheid, graag antwoord op deze vraag!" Op 8 april 2022 kwam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met het antwoord: In antwoord op uw onderstaande mail sturen wij u hierbij het verslag van het onderzoek door de ILT naar de handel in Lichte Stookolie welke op dit moment in de handel aangeboden, verkocht of afgeleverd als brandstof voor compressieontstekingsmotoren ten behoeve van het wegverkeer. De ILT onderzoek gedaan naar de vraag of deze brandstof mocht worden aangeboden en verkocht ten behoeve van het wegverkeer en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet is toegestaan omdat de in de handel aangeboden stookolie niet voldoet aan de milieutechnische specificaties voor voertuigen met compressieontstekingsmotoren uit bijlage II van de Europese Richtlijn 98/70/EG. Deze conclusie is gebaseerd op artikel 4:1 van de Europese Richtlijn 98/70/EG (gewijzigd met Richtlijn 2009/30/EG) en artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Tegen overtreding van artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging zal bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk worden opgetreden. Download hier het artikel en het antwoord van ILT.   http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3523Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 GMTRoadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes Naar een roadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes en building blocks chemie is de volledige titel van een webinar dat plaatsvindt op woensdag 20 april van 09.00 – 11.00 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door het Platform Hernieuwbare Brandstoffen in samenwerking met TKI-BBE en TNO. Het doel van de bijeenkomst is een kick-off naar de ontwikkeling van een roadmap voor opschalen die ook als basis kan dienen voor een groeifondsaanvraag. De focus ligt op hernieuwbare brandstofopties met hoge TRLs die schaalbaar zijn en de benodigde opbouw van duurzame en betrouwbare koolstofketens en toegang tot hernieuwbare elektriciteit. Wij denken dat dit voor een aantal NOVE-leden zeer interessant kan zijn. Meer informatie en een link om aan te melden vindt u hier: https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/event/naar-een-roadmap-voor-opschalen-hernieuwbare-brandstofroutes-en-building-blocks-chemie http://www.stichtingvos.nl/cms/showpage.aspx?id=3520